AloCubano Salsa Festival
arrangemangsregler

Plats: KULTURAMA
Datum: 07–09 oktober 2022


Alla festivaldeltagare och andra medlemmar av allmänheten i evenemangsområdet är skyldiga att uppträda på ett sätt som inte påverkar andras hälsa och säkerhet och att följa reglerna och säkerhetsföreskrifterna nedan.

AloCubano Salsa Festival Kubansk Festival Stockholm Regler

1. Tillträde till evenemangsområdet kommer att nekas till:
a. någon som bär förbjudna föremål: alkohol, droger, skjutvapen, vapen, sprängämnen, andra farliga föremål och kläder eller föremål som kan försvåra identifiering,
b. alla personer som agerar på ett kränkande eller aggressivt sätt, underlåter att uppvisa identitetsbevis eller vägrar en säkerhetsrannsakan (person eller tillhörigheter).


2. Vi kommer att ta bort från evenemanget alla personer som:
a. uppträder på ett aggressivt eller kränkande sätt eller anses agera på ett sätt som kan utgöra en risk för andra,
b. är i besittning av förbjudna föremål (anges i punkt 1.a.).


3. Alla deltagare måste följa alla säkerhetsinstruktioner som ges av arrangören eller säkerhetspersonalen.


4. Alla händelser med fysiskt våld och verbala övergrepp mot Säkerhetspersonal kommer att polisanmälas.


5. Personalen som ansvarar för ovanstående ska vidta nödvändiga åtgärder för att undvika situationer som kan kränka den berörda personens värdighet eller skada dennes personliga egendom.


6. Minderåriga ansvarar fortfarande för sina föräldrar eller vårdnadshavare.


7. Genom att gå in på evenemangsplatsen ger deltagarna tillstånd att filmas, spelas in eller fotograferas; deras likhet, bild, röst och ord kan användas i marknadsförings- eller reklamsyfte utan kompensation.


8. Om en brand eller annan nödsituation upptäcks i evenemangsområdet:
a. meddela säkerhetspersonal omedelbart,
b. undvika panik,
c. följ instruktionerna från säkerhetspersonal,
d. hindra inte tillträde för räddningstjänst.


9. Eventdeltagare samtycker uttryckligen till att säkerhetspersonalens primära syfte är att förhindra fara eller potentiell fara för någon person eller egendom. Alla åtgärder som vidtas av säkerhetspersonal för detta ändamål i enlighet med lagen är tillåtna.


10. Föreliggande reglemente finns tillgängligt på vår hemsida www.alocubano.se & kommer att visas vid ingången till lokalen, fritt och väl synligt för de som går in.

Den som underlåter att följa säkerhetsinstruktioner utfärdade av arrangören eller säkerhetspersonalen i enlighet med lagen, ska dömas till böter på minst 7000 SEK och kan vara avstängd från massevenemang i 3 till 12 månader. Förbjudna föremål kommer att konfiskeras, utan ansvarsskyldighet, även om de tillhör en tredje part.