AloCubano Salsa Festival
TERMS

TERMS & CONDITIONS

REGISTRATION

 • Participants may only register using the provided online registration form. Registrations are binding and are reviewed in the order in which they are received. Each program is open to a limited number of participants.
 • If more applications are received than space allows, the organizer will create a waiting list and immediately inform the participants of their position on the list.

PAYMENT OF FEES

 • Once officially registered, the participant will receive from the organizer a confirmation of registration and other pertinent information.
 • After a successful sign up you will be asked to pay the deposit of 300 EUR. The residual amount should be paid upon arrival to CUBA in cash EUR. The DEPOSIT is not refundable in case of cancelation caused by the participant.
 • Participants must comply with the payment deadlines and instructions sent to them by the organizer.
 • Participation is only guaranteed when payment has been received by the organizer in full and on time.

TICKET EXCHANGE

A registered participant can authorize another individual to attend the event in his/her place at any time in writing. Naming a substitute does not result in additional expenses.

TRAVEL EXPENSES, EXTRA ACCOMMODATION

Costs for travel and additional overnight accommodation not stated in TICKETS are not included in the event fee. Exceptions to this rule will be specifically stated in the event description. The participants are responsible for reserving and paying for these expenses themselves.

CANCELLATION

 • Participation may be cancelled under the terms and conditions in this paragraph. In case a participant is not able to attend the program, the notification of cancelation should be sent to the organizer in due course, prior to the commence of the event.
 • In case of cancelation caused by the participant, the organizer does not refund the participation fee (deposit).

EVENT CANCELLATION

 • The organizer reserves the right to cancel events wholly or in part in case of an insufficient number of participants, program cancellations, organizational reasons, changes of availability of speakers, force majeure or other unforeseeable events that render the execution of the event impossible and/or not worthwhile or that would lead to the organizer incurring unreasonable expenses in executing the event. The organizer shall immediately inform participants of such changes.
 • Should the event be cancelled by the organizer for organizational reasons or as a result of force majeure, as outlined above, the organizer will refund the event fee in full.
 • Claims for further liabilities or damages are excluded. Participants may not assert any further claims and any such claims shall be excluded. This also applies to compensation claims for travel and accommodation costs and lost working hours.

SUBJECT TO CHANGE

The organizer reserves the right to make changes to the event program.If necessary, changes may be made to its content, method and organization before or during the event, insofar as these changes do not substantially diminish the described benefits of the event for the participant.

SCOPE OF SERVICE

Unless otherwise stated, the event fee includes everything stated in TICKETS.

PHOTOS & VIDEOS

Please note that during event filming and photographing will take place that may include images of particular participants.

ALLMÄNNA VILLKOR

REGISTRERING

 • Deltagare kan endast registrera sig med hjälp av det medföljande onlineregistreringsformuläret. Anmälan är bindande och granskas i den ordning de kommer in. Varje program är öppet för ett begränsat antal deltagare.
 • Om fler ansökningar kommer in än vad utrymmet tillåter kommer arrangören att skapa en väntelista och omedelbart informera deltagarna om deras placering på listan.

BETALNING AV AVGIFTER

 • När deltagaren är officiellt registrerad skickar arrangören en bekräftelse på registreringen och annan relevant information till deltagaren.
 • Efter en lyckad registrering kommer du att bli ombedd att betala depositionen på 300 EUR. Det återstående beloppet ska betalas kontant EUR vid ankomsten till CUBA. Depositionen återbetalas inte vid avbokning orsakad av deltagaren.
 • Deltagare måste följa de betalningsfrister och instruktioner som arrangören skickar till dem.
 • Deltagande garanteras först när betalning har mottagits av arrangören i sin helhet och i tid.

BILJETTBYTE

En registrerad deltagare kan när som helst skriftligen tillåta en annan person att delta i evenemanget i hans/hennes ställe. Att namnge en vikarie leder inte till merkostnader.

RESEKOSTNADER, EXTRA BOENDE

Kostnader för resa och ytterligare övernattning som inte anges i BILJETTER ingår inte i evenemangsavgiften. Undantag från denna regel kommer att anges specifikt i evenemangsbeskrivningen. Deltagarna ansvarar själva för att reservera och bekosta dessa utgifter.

ANNULLERING

 • Deltagandet kan avbrytas enligt villkoren i denna paragraf. Om en deltagare inte kan delta i programmet ska meddelandet om avbokning skickas till arrangören i sinom tid innan evenemanget börjar.
 • Vid avbokning orsakad av deltagaren återbetalar inte arrangören deltagaravgiften (deposition).

AVBOKNING AV EVENT

 • Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in evenemang helt eller delvis vid otillräckligt antal deltagare, programinställda, organisatoriska skäl, ändrad tillgänglighet av talare, force majeure eller andra oförutsebara händelser som omöjliggör genomförandet av evenemanget och/eller inte lönar sig eller som skulle leda till att arrangören ådrar sig orimliga utgifter för att genomföra evenemanget. Arrangören ska omedelbart informera deltagarna om sådana ändringar.
 • Skulle evenemanget ställas in av arrangören av organisatoriska skäl eller till följd av force majeure, enligt ovan, kommer arrangören att återbetala evenemangsavgiften i sin helhet.
 • Anspråk på ytterligare ansvar eller skadestånd är uteslutna. Deltagare får inte göra några ytterligare anspråk och sådana anspråk ska uteslutas. Det gäller även ersättningskrav för rese- och logikostnader samt förlorad arbetstid.

ÄNDRINGAR

Arrangören förbehåller sig rätten att göra ändringar i evenemangsprogrammet. Vid behov kan ändringar göras i dess innehåll, metod och organisation före eller under evenemanget, i den mån dessa ändringar inte väsentligt minskar de beskrivna fördelarna med evenemanget för deltagaren .

OMFATTNING AV TJÄNSTEN

Om inget annat anges inkluderar evenemangsavgiften allt som anges i BILJETTER.

BILDER & VIDEOS

Observera att under evenemanget kommer filmning och fotografering att ske som kan innehålla bilder av vissa deltagare.